Pædagogiske læreplaner
Publiceret den 26. september 2014

1. Barnets alsidige personlige udvikling

Børns alsidige personlige udvikling sker i det sociale fællesskab. I børnehaven lægger vi stor vægt på at det enkelte barn bliver set, hørt, holdt af og værdsat, som det unikke menneske det er. At barnet har mulighed for at udvikle og styrke dets selvfølelse og at barnet føler sig anerkendt som den det er. Vi anser det for vigtigt, at barnet lærer at håndtere forskellige følelser.


Læringsmål

At barnet oplever sig anerkendt, forstået og holdt af 

At barnet har udfoldelsesmuligheder der skaber udvikling og læring 

At gøre det enkelte barn selvhjulpen og herigennem øge barnets selvværd og selvfølelse 

At støtte det enkelte barns initiativ 

At det enkelte barn kan sætte og respekter egne og andres grænser 

At det enkelte barn lærer at udtrykke sine følelser

Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

Børn der kan klare sig selv og har respekt for andres og egne grænser 

Børn der vil hjælpe andre og har forståelse for forskellighederne 

Aktive børn der tager initiativ i forhold til leg 

Børn der har lyst til at blande sig 

Børn der kan og tør udtrykke deres følelser

 

Handleplan

Vi støtter det enkelte barn, således at det med tiden kan klare dagens opgaver selv, tage tøj på, lyne lynlås og, gå på toilet 

Vi hjælper barnet med at ankomme om morgnen. Vi siger godmorgen, og håber herved at barnet oplever sig set og ventet 

Vi opfordrer og støtter børnene i at bidrage til samlingerne 

Vi sikrer at alle får mulighed for, at skabe sig erfaring gennem legen 

Vi hjælper barnet med at agere på sult, tørst, kulde & varme 

Vi støtter børnene i at udtrykke deres følelser 

Vi støtter børnene i at sætte grænser 

Vi støtter børnene i at klare konflikter

Børn med særlige behov

Med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsbehov tilrettelægges aktiviteter og hverdagen, så alle børn kan indgå ligeværdigt i videst mulige omfang.

Forældrebestyrelses inddragelse

Bestyrelsen læser de pædagogiske læreplane og vi har dem op og vende på bestyrelsesmøderne

Dokumentation


Der dokumenteres løbende, ved hjælp af billeder, nyhedsblad og hjemmeside. Der evalueres løbende på personalemøde

2. Barnets sociale kompetencer

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg og i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme. Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre børn og voksne. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår empati, anerkendelse, dialog og sociale færdigheder.

Sociale kompetencer er tilstede, når barnet kan udtrykke sine egne følelser og behov, men også at kunne leve sig ind i andres følelser og forstå det, andre udtrykker. 

 

Læringsmål

At det enkelte barn lærer at sætte ord på tanker og følelser 

At barnet lærer at tage hensyn til andre

At børnene er åbne og ærlige

At vi udviser omsorg for hinanden og hjælper hinanden

At børnene er selvstændige og inkluderende 

At børnene indgår i sociale relationer gennem leg

Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

Børn der leger sammen

Børn der selv henter hjælp når de har brug for den 

Børn der lærer at løse konflikter

Børnene har overskud til hinanden og kan give plads til hinanden 

Børn der kan anerkende at andre har ret og man eksempelvis selv ikke har 

Børn der er omsorgsfulde og kærlige overfor hinanden

At børnene lærer at respektere andres grænser og forskelligheder 

At børnene lærer at vente på at det bliver deres tur

At børnene får dannet venskaber med hinanden

 

Handleplan

I hverdagen sikrer vi, at børnene inddrages i de forskellige gøremål som er en del af dagligdagen 

Sørge for at inddrage børnene i forskellige fælles lege

Støtte børnene i at indgå venskaber

Alle børn gør gode ting, dette forsøger vi at fremhæve således at kammerater ser det og anerkender det enkelte barn for det

De voksne agerer som bindeled og vejleder når to børn befinder sig i en konflikt 

Opmuntrer børnene til at hjælpe hinanden

Hjælpe børnene til at udtrykke deres følelser, og give tid til at høre på dem, når de har brug for det

Lærer børnene acceptable følelsesmæssige udtryksformer

Leg på tværs af grupper og alder, der giver mulighed for at opsøge andre børn de kan fungere godt med

 

Dokumentation

 

Læringstemaet dokumenteres løbende ved fotos, i nyhedsbladet, ved forældremøder.Læringstemaet evalueres løbende på personalemøder.

3. Sprog

Sproglige færdigheder er indgangsdøren til verden – det er en forudsætning for at barnet kan udtrykke sig og kommunikerer med andre. Sproget er en forudsætning for brugbare løsninger af konflikter og problemer. Det er vigtigt at støtte barnet i at sætte ord og begreber på de oplevelser, det har i hverdagen. Der er mange slags sprog som alle spiller en rolle i barnet udvikling: f.eks. kropssprog, skriftsprog, billedsprog og tegnsprog. 

 

Læringsmål

At barnet tilegner sig et stort og nuanceret ordforråd

At barnet skal kunne udtrykke sig, så andre kan forstå det og at det har mod på at tale i større forsamlinger

At barnet bruger sproget i sociale sammenhæng

At barnet lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, grænser og behov

At barnet lærer at forstå andre ved at aflæse deres kropssprog, handlinger og følelsesmæssige udtryk 

At barnet viser interesser for tegn, bogstaver og tal

Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

Børn der bruger sproget til at give udtryk for deres følelser og behov

Børn der kender tegn, bogstaver og tal

Børn der er i stand til at kommunikere i alle daglige situationer

Børn der er fortrolige med sammenhængen mellem det talte sprog, kropssproget og mimik

Børn der føler glæde ved at bruge og eksperimentere med sproget

At de kan syge og finder glæde ved det

At børnene kan genkende og skrive deres egnet navn

 

Handleplan

Vi holder samling med børnene, hvor vi lægger vægt på det at lytte, fortælle, synge og spille teater

At de voksne giver sig tid til at og tale med barnet om de oplevelser og tanker de har i løbet af hverdagen

Vi skal fremhæve sprogets nuancer. At det sammen ord har forskellige betydninger

At børnene får frihed til på legepladsen at bruge sproget som en del af deres udendørs aktiviteter

Vi skal når børnene viser interesse understøtte deres nysgerrighed for tal og bogstaver

Give plads til, at alle børn får tid til at tale og føler sig hørt

Vi skal lege med sproget gennem rim og remser

De voksne skal støtte børnene i at udtrykke deres følelser og det at sige til og fra

Der skal læses bøger og fortælles historier for og sammen med børnene

Vi lytter, fortælle sætter ord på og taler med børnene på det niveau de nu er

Der fortælles og synges i rundkredsen og på legepladsen

4. Krop og bevægelse

Kroppen er et stort sammensat sansesystem, som har stor betydning for barnets erfaringsdannelse, viden, sprog, følelsesmæssige og sociale udvikling. Ved at barnet bruger og lærer at tage vare på kroppen lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Det at barnet oplever glæde ved fysisk udfoldelse er med til at støtte barnets udvikling.

 

Læringsmål

Børnene skal opleve glæde ved at bevægelse 

De skal kende deres krops funktioner 

De skal være bevidste om sund og usund kost 

De skal have mulighed for at bruger deres forskellige sanser 

Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? 

Børn der bevæger sig, og finder glæder derved 

Børn der kender til deres krops muligheder og udfordrer sig selv 

Børn der spiser sundt og er nysgerrige på at smage nye ting 

Børn der bruger og taler om deres sanser

 

Handleplan 

Masser af udeliv og aktiviteter – vi introducerer børnene for lege: hønemor, fangelege, slåskampe, balancering, hockey, fodbold osv 

Indenfor har vi tumleren, et rum med plads til puder, høje stemmer, store armbevægelser og musik 

Vi laver finmotoriske aktiviteter bl.a. gennem kreativ udfoldelse og når vi tilbereder mad anvender børnene rivejern, knive 

Vi laver og taler om sund eftermiddags mad og når vi har maddag på stuerne er det ud fra vores kostpolitik 

Vi er i dialog med børnene om de forskellige sanser og har fokus på dem gennem vores pædagogiske aktiviteter 

 

Læringstemaet dokumenteres løbende ved fotos, i nyhedsbladet, ved forældremøder. Læringstemaet evalueres løbende på personalemøder.

5. Natur og naturfænomener

Naturen og naturfænomener er en del af vores liv. Naturoplevelser i barndommen sætter spor langt ind i det voksne liv. Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Derfor skal børn i vore børnehave have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen, det at kunne være nysgerrig og undersøgende.

 

Læringsmål

At bruge naturen fantasifuldt og oplever den som endnu et rum hvor man kan udforske og lege 

At børnene udvikler en respekt og forståelse for den natur og det miljø der omgiver dem i hverdagen 

At børnene oplever en glæde ved at færdes i naturen 

At børnene får kendskab til dyrelivet i naturen

Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

Børnene skal have kendskab til årstiderne naturens mangfoldighed og naturfænomener 

At børnene kender til elementerne: Vand, ild, luft og jord 

At børnene bruger naturen og leger med de ting de finder i naturen 

At børnene ser muligheder i naturen og at de bruger deres sanser 

At børnenes færdes respektfuldt i skoven og i deres hverdag forsøger at passe på miljøet. Ex. Husker at slukke for vandet. Bruger tegnepapiret fornuftigt, passer på træerne og behandler insekter og andre mindre dyr på en human måde 

Glade børn der kan lide at bevæge sig i naturen

 

Handleplan

At børnene har adgang til forstørrelsesglas, litteratur om naturen, kikkerter 

Vi laver bål og laver mad over bål 

Vi samler kastanjer 

Vi laver sukkerroelygter og græskarmænd 

At vi gebærder os på en respektfuld måde, når vi færdes i naturen 

At børnene får viden om sammenhængen mellem forbrug af vand/natur, papir/træer 

Vi oplever hjorteopbræk og får indblik i naturens cyklus 

Vi har blomsterdag 

Vi bruger legepladsen til at opleve og undersøge dyreliv, årstider og naturfænomener 

Der skabes rum til at lege i vandpytter, med mudder, vandbaner 

Vi spiser egne æbler og bager æblekager 

Vi tager på ture ved skov og strand på alle årstider og i al slags vejr

De pædagogiske læreplaner er udarbejdet på baggrund af børnehavens værdier og pædagogiske målsætninger. Disse værdier bliver løbende diskuteret med bestyrelsen. 

Dokumentation

Læringstemaet dokumenteres løbende ved fotos, i nyhedsbladet, ved forældremøder. Læringstemaet evalueres løbende på personalemøder


 

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier er en måde at forstå sig selv og verden på. Det handler om forskellige former for kommunikation i forhold til teater, musik, kunst og traditioner. Det at barnet selv kan udtrykke sig kreativt og at det bliver opmærksomt på hvordan andre mennesker udtrykker sig er med til at udvikle kreative børn der får øje på og forståelse for mangfoldigheden. 

 

Læringsmål

At børnene bliver bekendt med årets mange traditioner, så som fastelavn, påske, jul 

At børnene bliver præsenteret for andres kunstneriske udtryksformer 

At børnene oplever glæden ved musik og teater 

At gøre børnene kreative ved at de har adgang til forskellige materialer til brug for kreativ udfoldelse

Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

At have børn der gennem deres kendskab til husets traditioner aktivt bidrager 

At have børn der udtrykker deres oplevelser kreativt 

At have børn der er nysgerrige og har lyst til at være kreative 

Børn der er åbne overfor og har begyndende kendskab til anderledes måder at kommunikere på 

Børn der bruger musik og teater i deres leg

 

Handleplan

Vi holder fast i årets og husets traditioner. Børnene bliver inddraget i aktiviteter omkring traditionerne 

Vi synger og laver teater med børnene til samling 

Børnene får mulighed for at tegne deres oplevelser eller udleve dem som rollelege eller spille teater 

Tage i teater, museer samt på andre relevante ture 

Lade børnene udtrykke sig gennem skabende processer 

Børnene skal have adgang til materialer, der giver dem mulighed for at udtrykke egen kreativitet 

Børnene skal have tilstrækkelig tid og rum til fordybelse 

Vi udsmykker børnehaven i forhold til kultur/årstider og traditioner 

Vi fejrer fødselsdage. Holder bagedage, sommerfester og julearrangementer

Bestyrelsen læser de pædagogiske læreplane og vi har dem op og vende på bestyrelsesmøderne

Dokumentation

Læringstemaet dokumenteres løbende ved fotos, i nyhedsbladet, ved forældremøder. Læringstemaet evalueres løbende på personalemøder gennem dialog og refleksion.